शास्त्रप्रशिक्षणकार्यक्रमः प्रवेशपत्रम्
Year/वर्षम् 2018-2019
 • Preview (120 x 140)
  Preview (120 x 50)


 • Permanent Address Details / स्थायिसङ्केतःPostal Address Details / पत्राचारसङ्केतः
 • चयनपरिक्षादिनांक:
  ०३-११-२०१८ (शनिवासरः)
  [१०:०० तः – १२:०० वादनपर्यन्तम्]
  चयनपरिक्षादिनांक:
  ०३-११-२०१८ (शनिवासरः)
  [१०:०० तः – १२:०० वादनपर्यन्तम्]
  चयनपरिक्षादिनांक:
  ०३-११-२०१८ (शनिवासरः)
  [ १०:०० तः – १२:०० वादनपर्यन्तम्]


 • चयनपरिक्षादिनांक:
  ०४-११-२०१८ (रविवासरः)
  [१०:०० तः – १२:०० वादनपर्यन्तम्]
  चयनपरिक्षादिनांक:
  ०४-११-२०१८ (रविवासरः)
  [१०:०० तः – १२:०० वादनपर्यन्तम्]
  चयनपरिक्षादिनांक:
  ०४-११-२०१८ (रविवासरः)
  [१०:०० तः – १२:०० वादनपर्यन्तम्]
  चयनपरिक्षादिनांक:
  ०४-११-२०१८ (रविवासरः)
  [१०:०० तः – १२:०० वादनपर्यन्तम्]